Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viii

dringt. — maar als Irenophilus Alethophilus Pbiladelphus zyn H Ew daaj over in eene Misfive aal /breekt; ah Prof.Lz Sage zich openlyk voor dm Schryver van die Misfive verklaart, dan Is Myn Heelde Artykel-Schryver niet te huis. J

.AlU fezf fl^jes der Hiërarchy zyn nog maar gering, by t geen wy tot elks oogenzalf, hier zullen byvoegen. In den tyd der zo voljlagene verdrukking, dat geen Tong of Pen zich roeren durfde tegen dl van nieuws gecreëerde Inquifiteurs, heeft de zo geweldig Orthodoxe Clasfis van Schieland, mat welke fobCtt* IVysheidfterven zal! op hetfiuk van de Fifit at te en Approbatie der Boeken, niet alleen eene nieuwe ordonnantie uitgevonden , maar dezelve ook als eene permanente Wet by de Synode van Zuid. Holland weeten doortedringen, waar van wy de twee laatfie Artykelen, ten bewyze dat wy over de Kerkelyke Tyranny met om niet klagen, hier woordelyk zullen mvoegen , met het befiuit der Synode daarover in t jaar 17-8 genomen: dus luidende:

„ Art lil. Boeken waar in iets voorkomt, niet „ gemakkelyk overeentebrengen met de Formulieren „ van Lenigheid, en onregizinnig, zullen geimpro,, beerd wo'rlen. ° c

'h Au T °f Zlilhn nftéores Librorum geen „ Boeken Approberen, waar in de befcherdenheid „ ontbreekt, en daar integendeel hatelyke en aanflo„ telyke uitdrukkingen in gevonden worden; ' maar „ zullen eiter m dat geval, de Fifitatorcs aan de „ Sc ryvers of L itgevers moeten aanwyzen , waar die „ uitdrukkingen gevonden worden , en welke die zyn."

Eft bet Synodaal befiuit was: „ Dat alle Heeren

„ Vt/ttatorés Librorum zullen opgewekt en ver-

„ pligt worden, om geen Boek, zonder naauwkeurig „ onderzoek, tegen het vierledig voorftel van Schie.

land, — goed te keuren; of dat Fifitatores , in

deezen niet naauwkeurig handelende, alle de febaa„ delyke gevolgen daar van zullen moeten verant„ woorden."

Dit fraai fiukje geeven wy hier aan ieder te leezen, opf,dat de geheele Nederlandfche Kerk moge zien,

waar-

Sluiten