Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

kenmerken van den voorgefchreven Afval gezoet moeten worden in de leerftelzels eenerkerk en niet in de plaats, waar zich de Opper-BilTchop oplioud. En fchoon de H. Johannes, de mede helpende borgerlyke magt, door welke de oorfprongelyke zuivere leer van het Euangelium moeft omgekeerd en bedorven worden met den naam Antikrift (b) noemd; zo moeten wy indachtig zyn, dat hy ons in die zelve redenering klaarlyk, volgens den zin zyner uitdrukking, te kennen geeft, dat 'er op ten en dezeke tyd veele Antikriflen zyn kunnen, en omtrent al de kragt van bewys, die V Lordfchap en andere Uitleggers hebben kunnen goedvinden op het byfondere van een ftad op Zevenbergen te veftigen, als of deze de byfondere verblyfplaats van den Antikrilt beteekende, fchyndt het my toe, dat 'er geene genoegzame redenen zyn om te gelooven, dat die figuurlyke fpreekwys in het prophetifch gezicht van den H. Job onnes , ooit eene enkele reis gebruikt word, om de Biërarcby der Stad Rome aanteduiden. Het tegenövergeftelde gevoelen dermeefteProteftantfche uitleggeren fchyndt zyn oorfprong hier uitgenomen te hebben , dat zy onder den gemeenen naam van Antikrift, de onderfcheiden onderwerpen derby, fondere voorzeggingen, zo van Daniël, Paulus als Jobannes over den Afval der kriften-kerk, ja ook zelf de byfondere gedeeltens van een en de zelve voorzegging verward hebben, en in de plaatze van die ieder afzonderlyk en regelmatig te verklaren , en alléén een onpartydig gebruik te maken

van

(F) i Joh. i: vs. \i,

Sluiten