is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 199 )

De ijver der verkondigers van het Euangelie, hunne Iijdens en wonderwerken, hun* ne verheerlijking en de gelukkige gevolgen hunner godlijke predikingen komen u van" alöm onder 't oog, en doen u ongemerkt de grootheid, de goedheid en de genade van het Opperweezen bezeffen. Een GodsdienRig hart word hier opgewekt , bemoedigd' en aangefpoord; want duizend heilige voorbeelden leeren het zijn ph'gt, en doen het een onbepaald vertrouwen ftelien, op dieiv God, die zig een Volk heeft uitverkooren, om het door dit kruisfchool der waereld,? naar de eeuwige rustin den Hemel te geleiden.

De Roomfche Godsdienst heeft, buiten allen tegenfpraak, dit op alle GodsdienRen vooruit,dat hij hetzwak van den mensch,—

om te zien wat hij gelooft, ■ op de

hoogstmooglijke wijze te gemoete komt : dathij het vatbaarRe van allen is, voor het gros der Rervelingen , die niet gewoon zijn aan afgetrokken befpiegelingen : dat hij over 't algemeen den grootsten eerbied inboezemten de ijverigfte en ftandvastigfte Belijders vormt. Ik ben er zelf getuige van ! Ik gevoel het eerwaardige van den dienst des Allerhoogften zo dikwerf ib in de kerken der N 4 ler^