Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN NEDERLAND. xxxv

Hv zwvgt, de fchim verdwynt. .. Ja, 't kroost der Batavieren

Zal weêr ontzaglyk zyn , weêr dapper, als voorheen ; Het kroont de wysheid weêr met eeuwige eerlauwrieren , En fticht de deugd een' troon in 't harte van 't gemeen.

Het monster, dat hier 't bloed deed ftroomen, Dat d'aardbol heeft ontvolkt, het haatlyk bygeloof, Voor reden, pligt, en godsdienst doof, Zv door uw dappre hand zyn' dolk en magt benomen. Uw oog blyve eeuwig op der vadren deugd gericht : Verplet het wanbedryf, en volg alleen uw' pligt.

Dat Socrates u leer' door deugd naar roem te ftreven :

De deugd is eeuwig : zy beloont zichzelve altyd. Zy blyve uw fchutsgodes, 't zy dat ge uw werkzaam leven Het vaderland , het recht, of't perk der kunsten wyd. Zy is een troosteres in fmarten; ' Zy fterkt des braven moed , verzagt zyn ongeluk ;

Zy fpreekt, en hy gevoelt geen druk; Zy doet elk, voor haar recht, en dood en boeijen tarten. Ja , dierbre hemeltelg, ö wellust myner ziel! Dat gantsch Batavië yoor uwe altaren kniel'.

***** 2 Zie ,

È

Sluiten