Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( v )

tot heden, geen zo groot gebouw binnen de muur en dezer Stad voorhanden is, om in het zelve, reppen deuren; de belangen des Volks waarSemen, en het zelve den algemeenen en vrijen toegang tot dezelve met moogüjkheid te kunnen verleenen, is men te raade geworden door mSdel van de Drukpers, alles, wat flegts. van ?X; beSig in de Vergadering der Mumcyah* ^"voorvalt, aan het Volk te berichten, daarin de orde der op elkander volgende zaaken m elke Zitting in acht neemende ; waartoe de municipauteit, teneinde dit na waarheid, en als uit den mond der Vergadering zelve zoude kunnen gefchieden, en om dus alle valfche en verminkte berichten, zo veel mogelijk is tegen te gaan , den fchriiver dezes gelegenheid gegeeven heeft, om derzelver zittingen bijtewoonen , en dus getrouwelijk , al wat 'er belangrijks m dezelve Voorvalt, te kunnen aantekenen; ten einde hetzelve, zo veel mooglijk is, daagbjksch, openbaar ter kennis van het Volk te brengen; welke kennisgeeving noodzaakehjk beginnen moet van het tijdftip af, dat de Reprefentanten des Volks in hunne funftiën getreeden zijn, echter daar de daaglijksch bij de Mumcipahteit voorkomende zaaken niet geregeld op eikanderen volgen, kan ook dit Dagblad de regelmaatiee houding eener aaneengefchakelde Gelcmedenis, niet tot deszelfs grondflag hebben, maar moet, na den loop der voorkomende zaaken, als >t ware geduurig afgebroken en verwisfeld worden , niet te min zal men in de volgreeks der Zittingen een zo veel mogelijke aaneenlchakeling waarneemeri.

Veel ondertusfchen is 'er in vroegere Jaaren A % voo3>

Sluiten