Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 434 )

dering der Wijkvergaderingen , verzoeken bij fchriftelijke Memorie, dat het Plan ter organifatie van de Nationaale Guarde , dat welhaast door de Commisfie ter organifatie van de Nationaale Guarde in gereedheid gebragt zal zijn, aan de Wijkvergaderingen rond gezonden worde ; ten einde zij eer het zelve gearrefteerd worde, hunne gevoelens over het zelve aan de Municipaliteit zouden kunnen mededeelen; waar op, naaverfcheidenconfideratiën, geconcludeerd werdt , om gemelde Commisfie te berichten : dat indien deze Vergadering over dit ingeleverde Request delibereerde, zij daar door aan de Vergadering, uit welke gemelde Burgers gecommitteerd zijn, een meerder voorrecht zoude geeven, dan aan andere Corpora is toegeftaan ; 't welk deze Vergadering voorkomt te zijn een zaak van dat gevvigt cn delicatesfe, dat ze dezelve wenscht ter beilisfinge over te laaten aan haare toekomende fuccesfeuren.

De Notaris obbes door de Franfchen aangezegd zijnde, om hem aftegeeven de Papieren relatief de Negotiatie der Franfche Prinsfen zwaarigheid maakende om daar aan te voldoen , vraagt hoe zig daarin te moeten gedraagen, dit verzoek door het Committé van Koophandel en Zeevaart bij wien gemelde Burger zig geaddresfeerd had, ter Tafel gebragt wordende, werdt hun bericht dat de Municipaliteit zig in deze zaak niet konde immifceeren, wijl de Burger obbes zijn aanftèlling als Notaris van het Hof van Flolland ontfangen hebbende, ook uit 's Hage de vrijheid tot het afgeeven der Papieren bekomen moet.

Nog werdt eene Concept Publicatie, behelzende nadere fchikkingen terVolks-Öproeping, hier

ter

Sluiten