Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 492 )

süg moet verzeekeren dat hij, indien hij op dë Recepisfen verliezen moet, die fchade van den afzender in handen houdt, en om reden dat mogelijk de Kooper dier Goederen zodanig overhoopt kari zijn , dat het hem onmogelijk is zijn fchuld op eenige andere wijze te voldoen, dan geheel door Recepisfen.

Dewijl wij dus hebben aangeweezen de aangel-gene en wijduitgeftrekte gevolgen welke deze op den handel gelegde last zal veroorzaaken, vermeenen wij, Burgers! gerechtigd te mogen zijn van uwe zorge voor de welvaart van ons en onze mede Ingezetenen, voor de welvaart der Commercie die de voornaame bron van onzen voorfpoed altoos geweest is, te mogen verzoeken hulpmiddelen geëvenredigd aarr het gevaar dat ons dreigt. Wij vertrouwen dat daaruit klaarblijkelijk is dat de fpoedigfte maatregulen vereischt worden om alle transactiën van Koophandel geheel vrij en onbelemmerd te doen blijven, dat de geforceerde omloop derzelven opgeheeven worde , en het aan een ieder in de Negotie vrij ftaa, dezelven te ontfangen ofte weigeren. De vreeze van dezelven te moeten ontfangen, van met dezelven bezwnard te blijven; van in dezen tijd van algemeene fchaarschheid van geld niet te kunnen realifeeren , zal derzelver waarde meer verminderen, doordien het aantal van bevreesde Verkoopers vermeerdert, dan of zulks aan geen bepaling ware verbonden — dan zal alleen het naadeel zich bepaalen, dat anders onbereekenbaar wordt, over ons geheel Commercieerend beftaan — dan zal ieder houder, die met dez© Recepisfen. bezwaard is, zijne eige Convenien-

tie

Sluiten