Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C»* )

de zoo'foober'gefoldeerde Gemeenert , welke door dezen harden rn féngduurenden Winter., in de üiterfte arm ede gerankt zyn, en welke na den lang gewensc iten dag der R 'VÖlütk van 19 J.muary laasr.1: de beloofde toehag van ii ft'iivers per week van den Lande niet gehad hebben, fchoon de H illandTc'he Cómpagnten die nog géniéten, aan uw medelyden voor ie dragen- En eindelyk1, dat wy u mog n verzekeren van onze Trouw voor Land en Stad waar van wy meede'Burgeren zyn, en vftor welke wy, is 't nood, ons Goed en Bloed mét ipaaren zuilen.

yvy wen'ichen u allen Heil en Broedtifchap!

-II. Eene commisfie uit den groofen Burger- Rrygsraad dezer ltad, die mede eene geïukwehfching geüit,en zich zeiven aan de protectie dezer Vergadering aanbevolen heeft.

III. De parnasfins der Hoögduitfche Joödfche natie, aan deze Vergadering den zegen des Hemels over derzelver verrichtingen toeWenfchende.

Alle welke gelukwenfchingen door den Prefident, overeenkomstig de, waardigheid de/er Vergadering, zynbeantwoord , zoda'ig als He onderfcheiden voordragtên vorderden , en is aan de (uicieren van de gefoldeerde nationale guarde bet aandenken dezer vergadering, wegens de, by hun advies gememioneerde-, beloofde toelage aan de gemeenen, toegezegd.

Is gelezen eene misfive van het committé tot de zaken van de gmote Visfcherye dezer landen, gedagteekend, De'fr, den 17 Juny., 1795. geleidende de waarfchouwin. gen en ordonnantiën, concerneerende de Haringvangst voor dezen jare 1795, en inhoudende verzoek, dat dezelven .binihii deze itad mogen worden gcalfigeerd als naar gewoonte:

Waarop, ged. 'ibereerd zynde, is goedgevonden en verftaaH, d.-ze misfive, benevens de bylage", te Hellen in handen van bet committé van koophandel en zeevaart, ten fine van executie.

r

Sluiten