Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

ftedetiiMonnikkendam, Edara cn'Purgerende, onder approbatie van de fteden Amfterdam en Hoorn, in dafo 9 September I7r7, gemaakt en gefloten, uit het reS lutieboek van commisfarisfen tot de trekvaarten , tul fchen voorn, fteden liggende, moet worden geroyeerd, geftamëS ,£ ™ Veraktiê'i"g van dien derhalve

Gerefolveerd, dit advies aan te nemen voor notificatie ; en voorts de municipaliteiten van Edam en Monnikendam de ontvangst van dit decreet te berichten, en tevens te verzoeken, om de daarin gemelde conventie van oen 9 September 17x7 te willen fupped.teren, nadien dezelve niet gevonden word bfde Charters en archiyen dezer ftad, welke 'er ook maar alleen hare goedkeuring aan heeft gegeven; en eindelyk by onze gedeputeerden in 's Hage, per misfive, onderzoek te doen wat 'er ten opzigte" van het request vmttaynes, cumfms, is voorgevallen.

De burgers Van Dyl, Merker, Ophoven, en Jourdany zyn 111 de Vergadering verfchenen, cn wierden verzocht, om, volgens genomen refolutie van gisteren avond, een pryscourarft te willen formeren van alle de effecten, zo als die gisteren in prys zyn geweest. Gemelde burgers, dit geaccepteerd hebbende, verzochtennu noen eenige burgers by zich te mogen hebben, welke 111 de taxatie der West-indifche effecten ervaren waren; waartoe door de Vergadering beïloten zynde, zyn daarto: oenoemd de burgers Pieter Bueherus Bi!ne. Jan Adam Meyer, en George Hendrik Koopman, welke drie burgers dan ook in de Vergadering gerequireerd zyn geworden, hebbende de burgers &yir en Koopman, daarna in de Vergadering verfchenen zynde, deze comraisiie op zich genomen, en zyn aan «le overige leden-van dezelve toegevoegd.

Op voorftel van den Vice-prefident Pieker, heeft de Vergadering goedgevonden, de goedgekeurde inftructie voor den commandant der ftad, zonder refutatie, aan den commandant Meynts in handen te laten, ten einde zich naar dezelve te gedragen.

u

Sluiten