Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 231 )

tg gelezen het verzoek van het eorrifnitté van in* kwartiering, ten einde het huis, weleer bewoond door' Pye Rick, op de keizersgracht, over de gouden ketting, doch thans ledig ftaande, en als zodanig aangewezen aan den verificateur Charton , zoude gemeubileerd worden:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en gerefolveerd: r. hetzelve verzoek te declineren; s. der! burger Botereau te verzoeken, om daarvan, op de vrindelykfte wyze, kennis te geven aan den verificateur Charton, en aanltaanden Maandag van den uitflag dier kennisgeving aan deze Vergadering rapport te doen; en eindelyk 3. dat van deze refolutie extract: zal gegeven worden aan het committé van inkwartiering , om te dienen tot deszelfs naricht.

Is gelezen het request van regenten van het fpin- cn werkhuis, verzoekende restitutie van 's lands impofitiën, als in het geval verlerende, van dezelve noodig te hebben:

Waarop, na deliberatie, is gerefolveerd, het verzoek van de requestranten te accorderen, en daarvan, by appoinétement, aan den gaarder van den impost kennis te geven.

Is door den burger Brouwer, in fubfiantic, de volgende motie gedaan:

Dat hy, by toeval, in handen bekomen hebbende het reglement ter voorkoming van brand op het ftadhuis, gezien heeft, dat in het 5de artieul van dat reglement, dc bewaring van het Huis der Gemeente geheel gefield is in handen van den concherge, eh dezelve, voor zo veel des noods, toegang heeft tot alle de verzegelde fleutels der vertrekken;doch dat,dewyl het gebruik der vertrekken thans geheel veranderd is, ook in deze zaak, betreffende den concherge, verandering dient te worden gemaakt; te meer, daar 'er thans zo vele papieren in het Huis der Gemeente voorhanden

Sluiten