is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 439 3

Gales, Frafer, Sinkcl, Van Ommeren, Costerus, en Van Hamelsveld, Wélke thans als leden van het provifioneel committé fungeren, als leden van het effective committé, by voorkeur, zouden worden verkozen; —

2. Of niet zou moeten worden bepaald, hoe veel Hemmen zouden worden verëischt, om iemant als genomineerd tot lid van het effectief committé te kunnen befchouwen; (lellende hy Prefident daartoe voor, of ééneftem meer dan de helft, of ééne meer dan een derde van de tegenwoordig zynde Leden dezer Vergadering:

Na deliberatie, goedgevonden, om, wat het eerste point betreft, overeenkomstig het daarby voorgclleide, te befluiten; —

En, wat het tweede point aangaat, dat tot eene wettige verkiezing word verëischt ten minste ééne (tem meer dan een derde der tegenwoordig zynde Leden dezer Vergadering.

En alsnu, overgegaan zynde tot de wyze van verkiezing, heeft de Prefident verzocht, dat de Leden dezer Vergadering, uit een gros, op welke gebragt waren de namen van burgers, door de refpective leden, als gefchikt en bekwaam om den post van rechters waar te nemen, geoordeeld, zouden willen benoemen een getal van tien burgers, namelyk zeven, rechtsgeleerden en drie burgers, in het vak der negotie kundig, ten einde met en benevens de gemelde zes leden het effectief committé van juftitie uit te maken, en dezelve te benoemen burgers vervolgens op te geven aan een Lid dezer Vergadering, welke zoude worde gecommitteerd, om, meten benevens den fecretaris Pelletier, de refpective (lemmingen op te nemen en te noteren:

Waarop de burger Ten Broek, daartoe verkozen, vervolgens tot (lemming overgegaan, en eindelyk de refpective ftemmen, door gemelde burgers Tei Broei en Pelletier, opgenomen zynde, is bevonden, dat, met hef verëischte getal van ftemmen, beaoemd waren

de