Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a« >

liteit van colonellen in aanmerking te kunnen worden genomen; en, anderdeels, dat de Vergadering daartoe volkomen bevoegd en gerechtigd was, zonder dat het reglement van oproeping (hetwelk by de verkiezing der Reprefentanten het richtfnoer van die verkiezing geweest was, en op het thans voorhanden zynde zeer extraordinair geval van geen de minste toepasfing is} gerekend kan worden, daarin aan de Vergadering op eenige de allerminste wyze te obfteren. Behalve dat de Vergadering, wel verre dat zy van een aan hun geiubordineerd ligchaam zoude hebben kunnen verwachten in de executie van de door hen ten beste dezer ftad genomen maatregulen op zodanige wyze gedwarsboomd te worden, als het voorn, declaratoir der 45 burger officieren, en de daarop gevolgde refoïutie van den burger krygsraad niet duister denoteert derzelver intentie te zyn, integendeel zeer billyk had kunnen en mogen verwachten, dat die van den bur°er krygsraad dezer ftad niet alleen de demarches der gemelde 45 officieren ten fterkften zouden hebben afgekeurd, maar ook deze Vergadering geconfidereerd zouden hebben in het executeren hunner genomen maatregulen , als waarby de rechten van het gantfche ligchaam van de burgery ten dien effeéle zyn gehandhaafd, dat de gewapende burgerlykemagt niet gecompromitteerd is aan perfonen, welke,in anderen eed en dienst ftaande, niet geacht zouden kunnen worden de belangen van de burgery, in dat opzigt, naar behooren te kunnen voorftaan en bevorderen, en integendeel, met betrekking tot het commando, gefleerd is aan een Lid uit hunlieder eigen Vergadering, welke, ondergefchikt aan den tydelyken Prefident, als gouverneur, by ontftentenis van andere daartoe thans gequalificeerde perfonen, gerekend moet worden in de tegenwoordige tydsomftandigheden meer dan iemant daartoe bevoegd en gequalificeerd te zyn, en overzulks in geenen deele door een ander ondergefchikt ligchaam, in weêrwil van de gantfche burgery dezer ftad, welke éeniglyk en alleen door deze Vergadering gereprcfenteerd word, had behooren gereprocheerd te worden, min noch op zulk een' toon en op zodanig eene wyze als die van den burger krygsraad dezer

ftad

Sluiten