Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 154 )

provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, ' in dato 17 July 1. 1. te voldoen:

Na deliberatie, goedgevonden, zich met het verzoek der vertooners te conformeren, mits ten genoegen van het committé van algemeen welzyn blyke, dat de daartoe benoodigde penningen niet alleen niet in de ' casfa van het gild gevonden worden, maar dezelve " casfa in zodanig eene geftcldheid is, dat tegenwoordig de fchulden van het voornoemde gild niet kunnen worden voldaan.

Is gelezen het request van regenten van het burgerweeshuis, verzoekende gunstig appoinétement ter bekoming van fubfidie en poorter-geld van den jare • 1794, ter thefaurie dezer ftad:

In handen van het committé van finantie, om advies.

Is gelezen het advies van de commisfie van veiligheid dezer ftad, op het request van Jofeph Rreufekcr, verzoekende om, als voeragiemeester, by het corps .burger cavallerie alhier gecontinueerd te worden:

Na deliberatie, goedgevonden, conform het advies, gemeld request te feponcren tot tyd en wyle de finale organifatie van het burger corps cavallerie zal zyndaargcfteld.

Is gelezen het advies van de commisfie tot ftads veiligheid, 'op het request der burgers, wonende in d'e wyken No. 13, 14, en 15, wegens de verzochte voorbehoedfelen tegen het ftoren der rust in die wyken:

Na deliberatie, goedgevonden, conform het advies van gemelde commisfie, op dit request te appostilleren: dat de omftandigheden van onrust, welke plaats hadden ten tyde van het inleveren van dat request, gelukkig gecesfeerd zynde, de grootfte grond tot dit verzoek geen plaats meer heeft, en dus ook in het vcr.zocht verplaatfen van de loots van de botermarkt naar Üe houtmarkt, als onderhevig aan zeer vele kosten en Hieer andere inconveniëHten, welke daaruit zouden

kun-

Sluiten