is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 334 )

hebben begeven, en welker namen, by het committé van finantie in 's Hage bekend Haan, behooren begrepen te worden eene uitzondering op voorzegde publicatie van den 7 dezer te maken; zynde daarop deze publicatie afgekondigd geworden.

Is gelezen de fchriftelyke kennisgeving van den burger M. C. van Hall, verzoekende ontilag als notaris van Nieuwer-Amftel; als mede het request van den burger Frcdrik Theodore Korf, verzoekende dat aan hem gunstige brieven van voorfchryving aan de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland worden verleend, om als notaris by den Hove van Hollaud te worden toegelaten, ten einde alzo dien post te Nieuwer-Amftql te kunnen waarnemen:

Na deliberatie, goedgevonden, het verzoek van den burger Van Hall dadelyk toe te ftaan; doch dat vaa den burger Korf te houden in advies.

De Prclident heeft der Vergadering bericht, dat» ingevolge het medegedeelde van den colonel Boonacker, het eerfte bataillon van de zesde halve brigade eerstdaags, volgens bekomen patent, naar Utrecht zal vertrekken; zynde dit voor notificatie aangenomen, en zal daarvan kennis aan den commandant dezer ftad gegeven worden.

Is gelezen het request van den burger Claas Veld* huys, te kennen gevende, dat hy in den jare 1790, van den toenmaligen burgemeester P. C. Hasfclaer een makelaarsplaats bekomen heeft, en op den \i Febr. van dat jaar door burgemeesteren tot dien post is in den eed genomen; doch dat hy, na vier weken denzelven bekleed te hebben, uit naam van burgemeesteren, door den boekhouder Elzevier, op het comptoir van burgemeesteren, van dezen zynen post is ontzet, en zyn makelaarsftokje en acte van aanftelling te rug heeft moeten geven, om reden, dat hy de acte van qualificatie geteekend had, en niet had willen gehoorzamen aan het verzoek van gemelden burgemeester Hasfelaer, ©m eene acte van berouw te teekenen; verzoekende, om

bo.