is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45° )

nalatenfchap, verzoekende confent en authorifatie tot het verkoopen van vyf obligatiën, by het request nader omfchreven, om te voldoen aan de provinciale geldheffing:

Na deliberatie, goedgevonden, overeenkomstig het rapport, de vertooners, in hunne qualiteit, de;verzochte authorifatie, onder gewone voorwaarde, toe te ftaan.

Is in de Vergadering, op deszelfs verzoek, verfche«en, de burger 'Hendrik Willem Vereul, verzoekende, zo het mogelyk ware, eenige verzagting in het vonnis van den nationalen cavallerist Adam Langcveld, welk vonnis heden middag, volgens wetten der nationale guarde te paard, zoude uitgevoerd worden:

De Vergadering heeft verklaard, in deze zaak geen verzagting te kunnen brengen, zullende in de volle Vergadering dienaangaande nader gedelibereerd worden.

Is gelezen request van de burgers Johannes Gcrbrands, Lodewyk Grein er, Ifaac Heyman , Matthys van XScs, Klaas Tol en Johan Fredrlk Schouman, te kennen gevende, dat zy en derzelver pradccesfeuren, federt onheugelyke tyden, de vryheid gehad hebben, om, gedurende de flachtmaanden in ieder jaar, en wel van den 18 October tot den 18 December, beesten te Haan of te deken, mits eerst by biljet ware gebleken, dat dezelve beesten waren aangegeven, blykens den eed, door ieder der vertooners, by het verkrygen van deszelfs aéte als bloedritfer, gedaan; dan hetwelk hen, vóór omtrent twee jaren, door of van wegen burgemeesteren, is verboden, en tevens ten conptoire van hetbeestiaal last gegeven, geen biljetten aan hen ver» tooners meer af te geven; weshalve zy, hoe zeer zich op gronden der rechten van den mensch overtuigd houdende, dat voorsz. verbod en lastgeving, ten hunnen opzigte gedaan, langer geen uitwerking behooren te hebben,maar integendeel aangemerkt behooren te worsten als niet gedaan, zy echter te rade zyn geworden,

om