Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m >

friende eenige gevolgtrekkingen worden genomen, de verkiezing van den kapitein Visjcher tot lieüteriantcblonel van het bataillon mag doorgaan, en hy djenvolgende, des verkiezende, moge worden geadmitteerd om als lieutenant-colonel by hetzelve te fungeren; wyders verzoekende, om het sde art. van gemelde publicatie, om redenen in de requeste uitgedrukt, te veranderen, en aan de officieren en onder-officieren volkomen vryheid te laten om de lieutcnant-colonels ven hunne refpective bataillons te verkiezen, uit zodanige burgers, als, het zy vóór 1787, of na 19 Janna, y dezes jaars, als officiers, by de gewapende burgerwacht hebben gefungeerd, of noch fungeren, of anderszins in militairen dienst als officieren hebben gefungeerd, enz.

In handen van het committé van organifatie, om de Vergadering te dienen van confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des avonds, ten half tien uren, en geadjourneerd tot morgen vóórmiddag, ten elf uren,

VERGADERING,

Woensdag, 21 October, 1795.

liet eerfle jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

Zyn gelezen de notulen der Vergadering, gehouden op gisteren, en, na gedane omvrage, geappreteerd en gearresteerd.

Is gelezen misfive van de gedeputeerden in den Kage, meldende:

ii Dat de gedeputeerden van Delft bericht hadden, dat zy op den weg van Delft naar deze plaats, gisteren middag, twee perfonen in militaire kleederen hadden ontmoet, waarvan de eene op hun rytuig een pistool had losgebrand, zodanig, dat de kogel hen dicht by

II. sxyic. Vvv li£t

Sluiten