Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 523 3

hunne qualiteit intusfchen te houden voor diligent f edoch het overige verzoek van de hand te wyzen.

Is gelezen een voorftel, door het committé van algemeen welzyn ter Vergadering gedaan: ( zie bylage tot het Dagblad dezer zitting.)

Na deliberatie, goedgevonden, de betaling van de by het voorftel gemelde fom van ƒ1171: —:— voor fchaê vergoeding aan de fchippers H. Hoeks ma, S. Saakts eniï. Jurriensi, op de door hen alhier aangebragte lading aardappelen geleden fchade, tc verlenen.

Is gelezen advies van het committé van algeméén welzyn, op het request van de veertien roêdragende boden dezer ftad, onder de zitting van den 12 dezer geiiield, inhoudende verzoek, om hen voor hunne ex-s tra moeite behoorelyke belooning te doen toekomen:

Na deliberatie, goedgevonden, overeenkomstig het voorsz. advies, aan gezegde boden toe te leggen eert falaris van een jaar extra, en dus eene fomma van f 130: — voor ieder, ert dat wel in eens, tot den laatften dezer, en dat daarna hen rekeningen van hunne extra diensten by den dag zullen worden afgevorderd, waarvan het falaris per dag geregeleerd zal worden.

Is gehoord het verzoek van de fubftituut ontfangers vart het wachtgeld, de burgers Fotttj/n en Jaarsyeld, verzoekende:

x. Betaling van ƒ 12000: —, ter voldoening van een vierendeel jaars traétement van de nachtwachts en eenige verdere onkosten; —-

2. Onderrichting^ of in het formulier van den eed voor de nachtwachts ook eenige verandering moet worden gemaakt:

Én heeft de Prefident daarop aan dezelve burgers geantwoord, dat over die twee pointen ten fpoedigfte gedelibereerd zou worden, —

Vws Ver-

Sluiten