Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 525 )

tal Duitfclie pasfagiers, welke ten deele reeds hier zyn,en noch komen moeten, en waarvan de naamlyst, ter verkryging van de noodige pasfen, door den requestrant zoude ingeleverd worden:

In handen van het committé van waakzaamheid, om confideratiën en advies.

Is gelezen het verzoek van het committé ter organifatie van de gewapende burgermacht dezer ftad, verdoekende aan hen te fourneren, eerftelyk, ingevolge het befluit van den oden dezer, een fom van ƒ 2000: — om aan den burger Kous, op rekening van den aankoop van duizend geweeren, te kunnen betalen* en ten tweeden, een fom van ƒ 4000:— ten einde daaruit* voor zo verre dezelve ftrekken kan, de meest dringende, rekeningen te voldoen en betalen; alles onder gehoudenis van het doen van rekening en verantwoording, en dat, na de formering van de algemeene krygskas, de voorsz. fommas aan de thefaurieren dezer ftad uit dezelve goedgedaan en te rug gegeven zullen worden:

Na deliberatie, goedgevonden, het verzochte fournisfement van de voorsz!"fommen, aan voornoemd com- * mitte, onder de gemelde voorwaarden, te verlenen * en dat, ten dien einde, de noodige ordonnantiën afgegeven zullen worden.

Is gelezen advies van het committé van finantiën,op het request van den burger Hendrik Jacob Christoph Frauenhoff, onder de zitting van den i5den dezer gemeld:

.Na deliberatie, overeenkomstig hetzelve advies, goedgevonden, het voorsz. request uit te geven zonder dispofitic; en wyders den requestrant te renvoyeren aan de gecommitteerden ter thefaurie ordinaris, welke de befturing hebben over alle zodanige huizen., die voor de ftad verhuurd worden, en de magt om dezelve tot zodanig een' prys te verhuren, alszy, ten mcesten voordeele der ftad, raadzaam oordeelen.

Vvv 3 IS

Sluiten