Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

derende onderfcheidingen, welke in die willekeuren doorftralen;

In handen van het committé van juftitic, om te dienen van confideratiën en advies.

' De Vergadering is* geëindigd .des namiddags, ten half drie uren, en geadjourneerd tot morgen voormiddag, ten tien uren.

VERGADERING,

Vrydag, 6 November, 1795.

tiet eerjle jaar der Bataaffche vryheid.

Ndmiddag, ten vyf uren,

De Vergadering extra. aangelegd zynde , heeft de Vice-Prefident aan dezelve den uitflag medegedeeldvan de geheime conferentiën, welke hedenmorgen door de gecommitteerden uit deze Vergadering, met den Procureur der Gemeente zyn aangevangen, en heden .na den middag voortgezet; zynde 1. dat eene commisfie uit de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland in deze ftad is gearriveerd; 1. dat 'dezelve aan den Procureur der Gemeente heeft kennis gegeven, dat zy gaarne, met eene commisfie uit-deze Vergadering, wenschte te confereren, tot nut van deze ftad; 3. dat gemelde Procureur daarom, hedenmorgen, aan deze Vergadering had voorgedragen, om eene commisfie te willen benoemen, ten einde ecnige geheime conferentiën met hem-te houden:

Na deliberatie, goedgevonden,'eene commisfie van twee leden te benoemen, ten einde boven gemelde commisfie uit de provifionele Reprefentanten van liet Volk van Holland, in deze ftad te verwellekomen ; en zyn daartoe benoemd en verkozen, de burgers Charlé en Meyer, benevens den fecretaris Brcnder a Brandis.

•En is, daarop, de Vergadering des avonds,'ten half geven uren gefcheiden.

Ea ver-

Sluiten