is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 }

neming in dezelve negotiatie, in hunne qualiteit deligent mogen verklaard worden:

Na deliberatie, goedgevonden,het verzoek der vertooners, in dezen toe te ftaan; zullende daarvan, by extract uit de notulen, worden kennis gegeven.

Is gelezen het advies van het committé van algemeen welzyn, op het request der regenten van het Roomsch catholyke jongens weeshuis, inhoudende verzoek, dat door deze Vergadering de noodige orders worde gefield, dat door de refpeétive collecteurs van 'slands impofitiën, hier ter ftede, de door hen vertooners, federt den 5 Febr. dezes jaars betaalde 's lands impofitiën , tegen behoorelyke quitantie, worden te rug gegeven; en dat, voor het vervolg, aan hen worde°toegeftaan, om, mits voldoende aan het gerequireerde by het decreet van de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato 18 Aug. 1. 1., de aan impost onderworpen waren, op confent - biljetten, vry van 's lands impost, te mogen inflaan:

Na deliberatie, en, in aanmerking genomen zynde, dat de vertooners geen de minste zwarigheid maken, om, ter voldoening aan de refolutie der Reprefentanten van het Volk dezer ftad, van den 16 July 1. 1., onder aanbod van eede, te verklaren, dat de inkomsten van hun godshuis geenszins toereikende zyn, om 's lands impofitiën te betalen; is goedgevonden, zich met het gunstig advies van het committé van algemeen welzyn te conformeren, en aan gemelde regenten eene foortgelyke acte ter hand te ftellen, als aan andere godshuizen , in dezelfde termen verferende, verleend is, ingevolge het by te voegen formulier; en zal, benevens de voorsz. acte, te gelyk éxtract van deze refolutie aan de verzoekers ter hand geiteld worden, zo tot naricht, als om zich daarnaar te reguleren.

Is gehoord het advies van het committé van algemeen welzyn, en zyn gelezen de confideratiën van regenten van het St. Joris hof, binnen deze ftad, op het request door de burgers /l. GanguUliet en Hendrik KaO 3, /*-