is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I£0 )

Na deliberatie, goedgevonden, dat van dit protest eene honorabele mentie zal gemaakt worden in de notulen en in het Dagblad dezer Vergadering.

De Vergadering is geëindigd des namiddags,ten half drie uren, en is geadjourneerd tot morgen vóórmiddag , ten elf uren.

VERGADERING,

Woensdag, 25 November, 1795.

Het eerfle jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

Is gelezen misfive van de gedeputeerden in den Haag, meldende:

1. Dat het collegie van hoofd-ingelanden van 's Gravenland vernietigd is; —•

4. Den inhoud van een advies van het hof, op de politieke ordonnantiën omtrent de huwelyken, en de conformatie van de Vergadering der provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, met dat advies. Stellende alles op den ouden voet, tot het daarftellen eener nationale conventie; zullende middelerwyi aan. dié Vergadering de faculteit worden overgelaten, om, in byzondere gevallen, daaromtrent dispenfatie te geven, naar bevinding van zaken; —

3. Berichten uit de Franfche armée aan den Rhyn, dat alles aldaar in den besten ftaat, Manheim ontzet,

cn

VERBETERING. De verklaring van wegen verfcheiden ftemgerechtigde burgers uit wyk 43, waarvan IHdc Stuk, pag. 90, den 18 Nov. 1. 1. gefproken word, is niet door eene deputatie, maar door een' der Reprefentanten in de Vergadering gebragt; deze verklaring was verzeld door eene tweede, van gelyken inhoud, door eenij^ niet ftemgerechtigden geteekend. V