is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 234 >

Na deliberatie, goedgevonden, hetzelve verzoektoe te liaan, en dienvolgens, ten voorgemelde einde, aanfchryving te doen, zo aan bet committé militair, als aan dc gedeputeerden in den Hage.

Is ter Vergadering, op derzelver verzoek, verfchenen, de commisfie uit wyk No. 33, in liet Dagblad der Vergadering van gisteren gemeld, verzoekende rapport op hunne alstoen gedane voordragt; en heeft de Prefident de refolutie dezer Vergadering, ten dien ppzigte gisteren avond genomen, aan gemelde commisfie medegedeeld.

Is ter Vergadering verfchenen de burger commandant George Hendrik de ÏVildc, aan den Prefident, alsgouverneur der ftad, mededeclende, dat hy, onder goedkeuring dezer Vergadering, provifioneel de dagwachrcn aan deNieuwemarkt, Botermarkt, Westerhal , en nieuwezyds heeren logement, met Zondag aanftaande wilde opfchorten, en'dezelve posten, als van ouds, alleen van 's avonds tot 's morgens wilde laten betrekken, waardoor eene bcfparing van omtrent drie duizend guldens 's maands zal worden te wege gebragt, en welke noch merkelyk kan vermeerderen, zodra de-

Vergadering, op aanzoek vap een gedeelte derzelve, de wachtdoende burgers daaromtrent noch meer verkiezen mogt te verlichten, om hen daartegen met verdubbelden yver hunne wekelykfche exercitiën, ter bekwaammaking onzer zo aanzienelyke burgermagt, by te doen wonen, en alzo op de eerste requifitie, waar het de vryheid en het vaderland geld, niet alleen, zo als hy commandant vertrouwt, gereed, maar pok geoefend en bekwaam te zyn; terwyl hy intusfchen, ter verdere verzekering van de rust en beveiliging van perfonen en goederen, by onverhoopte voorvallen, met goedvinden der verdere chefs, zodanige inftructiën heeft ingericht, waardoor de ftad zeer lpoedig allerwegen zal zyn bezet, en welke by de eerste gelegenheid, door den druk, gemeen gemaakt zullen worden:

Jn handen van de burgers Ttmminck, Var. Castrop,

iieo--