Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

Zyn gelezen de confideratiën en het advies van het committé van koophandel en zeevaart en van de commisfie tot de gilden, op de requeste van het ftads zydewindhuis, in het Dagblad der Vergadering van eergisteren gemeld:

Na deliberatie, goedgevonden:

1. Zich in allen deele met de voorsz. confideratiën en advies te conformeren, en mitsdien, ingevolge het verzoek by de voorzeide requeste gedaan:

n. Het getal der regenten van het gemelde zydewindhuis, wederom, gelyk voorheen, tot;zes perfonen toe, te vermeerderen, en dezelve te qualificeren op den voet, zo als voordezen gebruikelyk is geweest, tot de aanftelling der bedienden die zy noodig zullen hebben, en die zy regenten bekwaam zullen achten tot het werk aan het voorzeide huis gehecht; alsmede om dezelve bedienden, zo zy zich niet wel gedragen, of het werk, waartoe zy zich aangegeven hebben, niet verftaan, weder te kunnen dimitteren; —

h De posten van overlieden van het grootkramers gilde, en fuperïntendenten van de zvde-rcderyën, als thans van zeer gering aanbelang zynde, in te trekken, en buiten effeét te ftellen; —

c. De regenten van het ftads zydewindhuis, onder deze zelfde benaming, aan te ftellen tot befturers van '

'* de keure aangaande de grootkramers, cn ook van de keure aangaande het zydereden dezer ftad;

d. Dat dc voorsz. fchikkingen, by publicatie, aan den Volke zullen worden bekend gemaakt; cn waarby verder een' ieder, die zulks aangaat, zal worden opgelegd, zich aan dc uitoefening van het recht, nu aan voorzeide regenten gedemandeerd, zodanig te onderwerpen, als zy te voren aan die van voormalige overlieden van de grootkramers, en fuperïntendenten van de zyderederyën, zyn onderworpen geweest; mitsgaders aan hen regenten te betalen, hetgeen zy voorheen aan de voorzegde collegiën van grootkramers en zydereders gewoon en verpligt waren té doen; —

e. De

Sluiten