is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 339 },

Na deliberatie, goedgevonden, dezelve misfive aan te nemen voor notificatie.

Is gelezen misfive van de burgers Van der Hoop en Witcüus, mede-gedeputeerden in den Hage, betrekkelyk ket voorgevallene by Hunne Hoog Mogenden, nopens de zaak der nationale vergadering:

Na deliberatie, goedgevonden, dezelve misfive voor notificatie aan te nemen.

Is gelezen extraft uit'het register der decreten van h>t committé'van finantiën in den Hage, van den erften dezer, berichtende, dat, na gehouden deliberatie, ter executie van het decreet der provifionele Reprelen-tanten van het Volk van Holland, van dato den suften Dec 1795, goedgevonden was, de comraiefen van 11nantiën te authoriferen, om het ampt van aanteekenaar. of commisfaris van Kampen, Zwol, Piasfeit, Deventer, Zutphen en Doesburg, laatst bezeten by den burger Chrhtiaün Ouman , in de lyst van het amptgeld van den jare 1727, en in het quohier van de Moto penning over deze ftad, met den jare 1796, te lplitlen in twee gelyke deelen , en dus ieder in de lyst der voorsz. amptgelden te ftellen op ƒ 450:-, en 111 oat der ooofte penning elk op ƒ 11:5: —

In handen van het committé van finantiën , om te handelen als bevonden zal worden te behooren.

Is gelezen extract uit de decreten der Vergadering' van de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, van Maandag den a8ften dezer,berichtende, dat op het uitgebragt rapport, van het committé van algemeen welzyn, op de requesten van Adam sIleerenberg en JandeV-ies, zo voor zich als voor diverle • broodbakkers , in Waterland, ftrekkende om fchadeloosfteilin." als anderszins, breeder m de notulen van gemelde Vergadering van den inlen dezer , geinlereerd; overeenkomstig het rapport, was goedgevonden, om aan deze Vergadering in overweging te geV v 3 ven,