is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 451 D

De 'burgers H. D. van Hoorn, D. van Bosfe, en S. Donker, hebben, ter voldoening aan de refolutie commisforiaal van. den 17 dezer, nopens de memorie van den burger D. A. Meerman van derGoes, uitgebragt hunne confideratiën en advies:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, zich met hetzelve advies volkomen te conformeren, en dienvolgens den burger D. A. Meerman van der Goes, ten opzigte van de pretenfie, welke hy, ter zake, by zyne memorie vermeld, vermeent te hebben, te renvoyeren aan de ordinaris juftitie.

De Vergadering heeft, ten twaalf uren, hare deliberatiën geëindigd, en zich, vergezeld van de twee fecretarisfen, in corps, naar het revolutieplein begeven, om de plegtigheid, welke, ter zake der verjaring van de heugelyke revolutie , plaats had , by te wonen ; by welke gelegenheid de Prefident Zubli eene plegtige aanfpraak,. zo aan de burgery, als aan de gewapende magt, heeft gedaan, welke door den commandant Cruys, op eene alleszins gepaste wyze, is beantwoord geworden; alle welke ftukken in de bylagen van het Dagblad dier Vergadering zullen worden publiek gemaakt. (Zie dezelve in de bylage, pag. 708 tot 714.

De Vergadering is geadjourneerd tot morgen, vóórmiddag, ten elf uren.

VERGADERING,

Woensdag, 20 January, 1796.

Het tweede jaar der ' Bataaffche^ vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

Is gelezen misfive van de gedeputeerden in den Haag, berfchtende:

1. Dat de finale afdoening der zaken van de O. I.

LH 3 comp.,