Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

ter thefauriei J. F. Bentinck, te zyn ontzet van deri post, dien hy voor den zoon van gem.: burger M.A.Ben* trnck, als zynde Ontfanger van het recht op het inkomend gerookt en gezouten vleesch, enz., heeft waargenomen , en verzoekende dierhalve begunstigd te worden met een' of anderen post op'het Huis der Gemeente, of op een der. ftads comptoiren:

In handen van de büiïgers: Ogehvight en Van Heysti om confideratiën en advies*

Is voorgedragen, of, 'vermits van wegen het Corps artillery betaling is gevraagd voor aan hetzelve geleverde monteeringert, het niet noodig ware, da<- de Vergadering wierd geïnformeerd, zo van het getal monteeringen, het. welk aan dat corps reeds was geleverd, als van dat, hetwelk hetzelve corps noch benoodigd mogt hebben:

Na deliberatie, goedgevonden en befloten , de coirfmisfie tot de zaken van de veiligheid dezer ftad te verzoeken en te qualificeren4 om zich, ten dien opaigte, by den lieutenant colonel Koopman te infornie'vn,. en de. Vergadering vervolgens te dienen van confideratiën en rapport.

Is gehoord het voorftel van.hetxömmitté: van.finantiën: :L

Waarop, gedelibereerd'zyiicle, is goedgevonden en befloten, de verzochte ordonnantie van ƒ 40. 000 :"=^-'te •verleenen, het welk ook dadelyk gefchk-d is-; zynd-e gemelde committé tevens verzocht, dezelve voordragt op morgen fchriftelyk in te leveren;

Is ter Vergadering, op derzelver verzoek, verfcb"tten, eene Commisfie Uit de Bataaffche clubs;:, én „heeft dezelve ingeleverd'eene voordragt. .ffekkende, dat de commisfie ter formering der lystën van dé ajfnptójpren, waartegen befchuldigingen zouden worden ?ngebragt, noch voor den tyd van" veertien dagé'n* öf ten minste de aankomende week, zoude wbrcfe'fr' ^7ërEa -',4d.gd'.

Sluiten