is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9i )

verzoek aan deze Vergadering behelzende, fchoon alleen aan hem Prefident gefchreven, der Vergadering voorgelezen:

Na deliberatie, goedgevonden, een en ander aan te nemen voor notificatie.

Is gelezen:

ï. Circulaire misfive van de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, ten geleide van het gewoon getal afdrukken der nadere publicatie wegens het intermediair provinciaal beftuur, gearresteerd den 12 dezer; —

' a. Extract, uit de decreten der provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato ia dezer, lakende het rapport der perfonele commisfie tot het regelen van een intermediair beftuur; —

3. Extract rapport van evengemelde perfonele commisfie, op de in hare handen gefielde misfiven der municipaliteiten van Amfterdam en Gouda, behelzende, kennisgeving, dat de publicatiën, wegens gemeld intermediair befiuur, op die plaatfen niet afgekondigd zyn, en de redenen daarvan; zynde dit extract alleen zo verre uitgetrokken, als deze Vergadering aangaat:

Na deliberatie, goedgevonden, deze ftukken te ftellen in handen van de burgers Temminck, Van Cast rep, Farret,.Van Staphorst-, Pontot, en Brouwer, om te ftrekken tot derzelver informatie.

Is gehoord het voorftel wegens de inftallatie der dadelyke voorftellers, en de fchikkingen deswegens:

Na deliberatie, goedgevonden, dit voorftel ter nadere deliberatie uit te ftellen tot Woensdag avond asnftaande, en is daarvan dadelyk aan de gecommitteerden uit het committé van oproeping, namemlyk aan de burgers B. Zwccrts en J. Lugt Dirksz., in de Vergadering verzocht en verfchenen zynde, kennis gegeven.

M 2 2yn