is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 448 )

Kersjes, en hebben dezelve ingeleverd een addres, geteekend zo door hen, als door noch 54 leden van den grooten krygsraad, te famen geroepen, om, namens de gewapende burgermagt dezer ftad, te helpen overzien en goedkeuren zeker plan van discipline, voor dezer ftads fchuttery, door eene commisfie uit den ftaf ontworpen, en vervolgens, door de Reprefentanten dezer ftad bekrachtigd; ftrekkende het gemelde addres daartoe, dat deze Vergadering zou gelieven te bewerkftelligen, dat gemelde (gelyk by het addres gefteld word) op reces gefcheiden Vergadering wederom ten fpoedigfte worde belegd, om, op het oniifgehandelde, finaal te kunnen befluiten; welk addres door den Prefident ter deliberatie van den Raad is overgenomen.

En is, daarop vervolgens gedelibereerd zynde, goedgevonden, dit addres te ftellen in handen van de op 1.1. Vrydag geflagen commisfie, beftaande in de burgers Den Beer Poortugael, Lespinasje, Boerrigter, Udink, en Baart, om, na gehouden conferentie met den prefident van gemelden krygsraad, den burger G. Cruys, de Vergadering te dienen van confideratiën ên advies.

Zyn ter Vergadering gerequireerd en verfchenen de burgers, kapitein Magalli, en liemenant Van Tfendoorn; en heeft de Prefident,ingevolge de refolutie, op laatstleden Woensdag, ten hunnen opzigte, genomen, aan dezelven de gevoeligheid dezer Vergadering te kennen gegeven, over den onbehoorelyken toon, waarop hunne gedane mondelinge, en twee fchriftelyke voordragten, betrekkelyk de door den burger Duirveld, als commandant, gedane ontwapening van eenige wachtdoende burgeren, zyn ingericht geweest; en wyders hen aanbevolen, om, ingevalle zy voortaan vermeenden zich aan dezen Raad te moeten addresferen, zulksalsdan in behoorelyke termen te doen.

Is gelezen request van de burgers Dirk van Dyl, Albertus Boddens, en Daniël Bleecker, als executeurs van den testamente van wyleu j> n van Dyi, in leven koster van de zuider kerk, en makelaar, .verzoekende,

om