Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 519 )

gelver traétementen; wordende dit alles aan het oordeel dezer Vergadering onderworpen:

Na deliberatie, goedgevonden, deze ftukken in het kabinet voor de leden ter vifie te leggen, om aanftaanden Woensdag, in de algemeene Vergadering over dezelve te kunnen delibereren.

Is gelezen de volgende voordragt van den burger W. van Barneveld, rakende het bouwen van een chemisch laboratorium ;

AAN DEN RAAD DER GEMEENTE VAN AMSTERDAM.

De ondergeteekende neemt de vryheid , en vermeent aan deze Vergadering te moeten voordragen , dat, by gelegenheid van het geven van zyne confideratiën en advies, over het chemisch laboratorium, hy op gropd eener refolutie, in dato 7 Dec. 1795, by den Raad der Gemeente dezer ftad genomen, dat 'er een zodanig laboratorium zal worden getimmerd, en ingevolge het gunstig advies van regenten van het gasthuis, om hetzelve te bouwen, als een vleugel van een vertrek, in voorn, huis, heeft geadvifeerd, dat den opbouw zoude kunnen worden begonnen, en dat inmiddels zyne confideratiën en advies zouden kunnen worden in handen gefteld van eene perfonele commisfie, &c.

Daar nu de Raad , ingevolge deze voordragt, dit ftuk in handen van zodanige commisfie heeft gefteld, en de tyd verloopt om den bouw verder uit te ftellen, verzoekt de ondergeteekende dat aan den burger Fan der Hart order gegeven worde, om, volgens de goed-, gekeurde teekening en plans, een' aanvang met den opbouw te maken.

W. VAN BARNEVELD.

Amfterdam, den 4 Mei, 1796',

Na deliberatie, goedgevonden, deze voordragt voor als noch te houden in advies, tot de nadere berichten,

we-

Sluiten