Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5so )

wegens het ontwerp voor den profesfor in de fcheikunde, van het collegium medtcum, zyn ingekomen en beoordeeld.

Is gelezen advies van den ftads advocaat Farjon , aan de orde van den dag zynde, benevens de inftruétie voor den proto notaris of commisfaris over de notarisfen binnen deze ftad, en het district, van derzelver verpachting:

Na deliberatie, goedgevonden, deze inftruétie voor den proto-notaris dadelyk te arresteren , zullende de burger H. Helder dienvolgens in de Vergadering ontboden worden; ten einde deze inftruétie te horen voorlezen en dezelve te beëedigen.

Is gelezen concept-publicatie voor het ileepers gilde, zodanig als dezelve door het committé van algemeen welzyn is ingeleverd, en federt Woensdag laatstleden voor de leden ter vifie heeft gelegen:

In handen van de burgers Lespinasfe, Pontoi, Brouwer, en Asfchenbergh, ten einde met het committé van algemeen welzyn over de gronden en motiven voor deze publicatie te confereren , en de Vergadering te dienen van confideratiën en advies.

Is gehoord het voorftel wegens de ingeleverde requesten van gedimitteerde perfonen, van tyd tot tyd gefteld zynde in handen van den burger E. Lynflager en verdere leden, uitgemaakt hebbende de commisfie tot het vormen van lysten der ftads- en lands amptenaren , ingevolge de publicatie van de provifionele reprefentanten van het volk van Holland , in dato ia Oftober 1.1.:

Na deliberatie, goedgevonden, evengemelde gewezen commisfie van agt ieden te vermanen, om, binnen veertien dagen, te dienen van rapport, op alle de in hare handen gefielde ftukken, met by voeging van de

pa-

Sluiten