Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*ï )

papieren en bezwaren voor en tegen, aan dezelve ter band gefteld en door haar ingewonnen.

Is gelezen het volgend voorftel van het committé van finantiën, inhoudende een bericht van de burgers Van Ilinloopen, Klad, en Kappelhof', als van wegen gemeld committé gedefpiciëerd zynde, ter 12de penningkamer: (zie bylage tot het Dagblad dezer Vergadering.)

Na deliberatie, goedgevonden, zich met het voorftel en de in hetzelve opgegeven verbeteringen en bezuinigingen volkomen te conformeren, en de burgers Van Ilinloopen, Klad, en Kappelhof, voor hun uitvoerig bericht, in dezen, te bedanken.

In deliberatie gebragt zynde het point, dat mede aan de orde van den dag voor deze Vergadering gefteld was, namelyk, het benoemen van twee perfonen uit de contribuërende leden, tot directeuren voor de quotifatiekas, in plaats van de burgers Van Blyenburgh en De Haan, welke, als leden dezer Vergadering, op hun verzoek, van dien post zyn ontilagen, is goedgevonden, de directeuren van gemelde quotifatiekas te authoriferen tot het opgeven eener nominatie van vier perfonen, uit de contribuërende leden, ten einde 'er twee uit dezelve door deze Vergadering kunnen worden verkozen,

Is gelezen extract uit het register der refolutiën van het provinciaal committé van Holland , in dato den 3den dezer, behelzende permisfie aan de burgers Teyïer en Teyler van Hall, kooplieden alhier, tot het uitvoeren van 300 vaatjes boter, zo naar Cadix, als Bilboa, en Spanje,mits Hellende genoegdoenden borgtogt voor het montant der dubbele waarde van de te verzenden boter, ten genoegen van deze Vergadering , ten behoeve dezer provincie, om, binnen den tyd van zes maanden, met behoorelyke bewyzen, zo van den Nederlandfchen conful of de regeering der plaatfe te verifiëren, dat dezelve te Cadix of Bilboa aangekomen

IV, stuk, Vvv • en

Sluiten