Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C £32 5

pu gelost is, of dat, by gebreke v3n dien, volledig zal worden bewezen, dat dezelve boter, ter plaatfe voornoemd, niet heeft kunnen aangebragt ofopgeflagen worden:

In handen van het committé van waakzaamheid, om te ftrekken tot deszelfs informatie; en is deze refolutie genomen zonder refumptie.

Is gelezen de voordragt van het committé tot onderzoek en afgifte van binnenlandfche paspoorten, verzoekende deszelfs ontflag , nadien de geringe werkzaamheden van dat committé geheel niet overeenkomen met den tyd, welken zy daar moeten vaceren:

In handen van de burgers Sehimmelpenninck,Urlink, Pieters/e, en Smit, om te dienen van confideratiën en advies, zo met betrekking tot het verzocht ontflag, als ten aanzien van het werk der paspoorten , hoedanig hetzelve in het vervolg zoude behooren gedirigeerd te worden.

Zyn gelezen de confideratiën en het advies van de burgers Boer, Udink, Drost, en Van den Broeke, op de voordragt van het committé van waakzaamheid , wegens het onderteekenen der acten van aanftellingen der brandmeester?:

Na deliberatie, goedgevonden, deze voordragt voor als noch te houden in advies, tot het committé van organifatie, ingevolge deszelfs algemeen plan, een ontwerp, ter verbeterde inrichting van het brandfpuitwezen dezer ftad en jurisdictie, zal hebben ingeleverd,

Zyn gelezen de confideratiën en het advies van evengemelde burgers, op de voordragt van den commandant en verdere ftaf officieren der gewapende burgermagt dezer ftad, wegens het aanftellen van eeip major, by ieder bataillon, en het verkiezen van denzeiyen;alsmede, wegens het aanftellen van een' tamboer'pajor, by elke halve brigade:

Na

Sluiten