Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 3

Na deliberatie, goedgevonden , deze ftukken tè houden in advies, tot de fchikkingen der algemeene wapening befloten zullen zyn.

Is gelezen het rapport van de burgers Boer, Drost, Van Barneveld, en Kappelhof, Op het generaal plali Van alarm, tot orde en beveiliging van deze ftad:

Na deliberatie, goedgevonden, dit rapport, beriesrens het pkin zelf, tei ftellen in handen van evengeraelde commisfie, ten einde met den commandant deswegens te confereren.

De Vergadering is geëindigd des avonds, ten elf «ren, en geadjourneerd tot Vrydag aanftaanden des morgens, ten elf uren.

vergadering-,

Vrydag, 6 Mei, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren»

Voorzitter: a. V e r e u 1;

Is gehoord het verzoek van de onffangérs van Kei wachtgeld van den gewezen krygsraad, ten einde eene ordonnantie te erlangen, ter fomma van/ 17000:—, ter betaling van de naehtwachts:

Na deliberatie, goedgevonden:

1. Den Voorzitter te authoriferen, örii de verzochte ordonnantie te teekenen en af te geven; —

2. De burgers Kooy en Sehimmelpenninck , als directie hebbende over de betaling der naehtwachts, te verzoeken, om aan deze Vergadering, ten fpoedigfte, vooreerst eene fpecificque en gedetailleerde rekening ter hand te ftellen, van de uitgave, zo van degemel-

VW 3 dti

Sluiten