Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 525 )

Is gelezen rapport van het comptoir van inkwartiering en expeditie, op de in het Dagblad der Vergadering van eergisteren gemelde misfive van liet committé tot"de algemeene zaken van het bondgenootfehap te lande, berichtende hetzelve comptoir, dat de verzochte qoo fournitures, op dezelfde voorwaarden, als de vorige 400 fournitures, zouden kunnen worden toegedaan; echter onder deze voorwaarde, dat al hetzelve aan het voorzegde committé zal worden ter leen verftrekt,tot wederöpzeggens toe, en dat al hetzelve, op de eerste aanvrage aan dezen Raad, of aan het comptoir van inkwartiering en expeditie, in deszelfs naam, zal moeten worden te rug gezonden:

Na deliberatie, goedgevonden, zich met hetzelve advies te conformeren, en dienvolgens, onder de gemelde voorwaarde, aan het committé tot de algemeene zaken van het bondgenootfehap te lande, ingevolge deszelfs gedaan verzoek, noch 300 fournitures ter leen te verftrekken.

Zyn gelezen:

I. Rapport van de burgers Boomhuys, Bleecker, Lttder'us, Drost, en Brouwer Joachimsz., op het voorftel door den burger Boomhuys, den 00 April laatstleden gedaan, betrekkelyk de aantygingen in het periodiek blad, de advocaat der nationale vryheid, tegen het ftedelyk beftuur van deze ftad voorkomende; — ea

2 Een concept-misfive aan het provinciaal beftuur van'Holland, betrekkelyk die zaak, door dezelve commisfie ontworpen:

Na deliberatie, goedgevonden, dezelve ftukken ter vifie te leggen tot morgen, ten einde alsdan, daarop, naar bevinding, te beiluiten.

Is gelezen misfive van den burger C. E.Vaillant, dienende ten geleide van eene copy van de Latynfche pas aan den Engelfchen loots Echvard Barnat, afgegeven, waarby dezelve voorkomt, als te zvn een ihwoWv 3 lier

Sluiten