Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

j» uit het intermediair beftuur, een levendig tafereel „ van de gefteldheid van zaken te Amfterdam voorge„ dragen, betuigende dat het ten uiterfte noodzakelvk „ was, ten einde het plengen van burgerbloed vóór te „ komen, om de troepen te doen halte houden, en al„ len verderen aanmarsch te fluiten; verzekerende, dat „ thans de rust en het vertrouwen tusfchen den Raad „ en de burgery begon herfteld te worden, en, zo men „ met reden meende te kunnen hopen, weldra gant„ fchelyk herfteld zoude zyn; welk bygebragte, door „ de geheele commisfie, wierd geconfirmeerd en nader „ aangedrongen. De burger De Vries berichtte aan de „ commisfie, dat het commando over de ftad was opge„ dragen aan den burger G. Cruys, hetwelk veel tot „ het herftel van het vertrouwen had bygebragt; hier« op wierd onze commisfie verzocht zich voor eenigcn » ?e abfenteren, ten einde de commisfie van het „ provinciaal beftuur vryelyk over het aan haar mede„ gedeelde zoude kunnen handelen; eenigen tyd daar„ na wierd de commisfie binnen gevraagd°, en aan ons '* bericht, dat de verdere aanmarsch van rroepen zou„ de ophouden, onder deze voorwaarde, dat de troe„ pen, thans irt de ftad zynde, 'er in zouden blyven, „ onder de orders van de commisfie van het intermedi„ air beftuur; dat de Haarlemmer poort door dezelven „ zoude bezet worden; dat de overigen buiten de ftad, „ in de environs, zouden worden gecantonneerd, en „ voorzien van vleesch, brood en fourage; dat de „ commisfie in de ftad zal worden geëscorteerd door „ de husfaren, zich thans in dezelve bevindende."

„ De burger Lespinasfe en de verdere Leden'toou„ den aan, hoe weinig deze voorgeflageu voorwaarde „ aan de intentie zoude voldoen, dat alle daarzyn van „ troepen in de ftad en.de environs door de gewapende „ burgery met een vyandelyk oog wierd aangemerkt , „ en verzekerde dat de burgery thans van meenin!?- was „ om zich met geweld tegen dezelve te verzetten; de „ commisfie uit het intermediair beftuur lag vervolgens „hare intentie en last nader bloot, hierin beftaande, „ om de rust en orde in de ftad te herftellen en te „ handhaven, om alle de met geweld van den Raad af-

Sluiten