Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Is in de Vergadering verfchenen dê burger Craan» dyk, berichtende het vertrek der Hollandfche troepên buiten de Haarlemmer poort, tot op 50 man na i Welk bericht voor notificatie is aangenomen; zynde intusfchen de burgers Baartmans en Zielkens verzocht, om by de commisfie uit het provinciaal beftuur te Haarlem privatelyk hunne goede diensten aan te wenden, ten einde te bewerken dat de overige troepen mede te rug geroepen worden.

Is ter betalinge gefiatteerd eene rekening, groot ƒ122:10: —, aan den burger R> Dól Timman, voor verdiend falaris voor toevoorzigt op het comptoir der hoofdelyke betaling, by het ontfangen der premiebriefjes.

De Vergadering is geëindigd des ndmiddagg, ten vier uren,"en geadjourneerd tot heden avond4 ten zeven uren.

vergadering,

Saturdag, 14 Mei, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vrjhèidi

Des avonds, ten zeven uren.

Voorzitter: a. r. j o l l b s..

Ts gehoord het Voorftel van den bürgef Dc Roth$ (trekkende": ï. óm tè worden ontflagen als commisfaris van den Hortus Medicus, en 2. dat deze Vergadering, in zyne plaats, daartoe zoude benoemen den burger

Willem van Barneveld:

Na deliberatie, goedgevonden, zich Wét hetzelve voorftel te conformeren, en dienvolgens den burger J. A. de Roth van den voormelden post te ontdaan, en, in deszelfs plaats, dén burger W.van Barneveld te benoemen.

Es I*

Sluiten