is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "O 5

der Ingelanden van Rhynland, zo hebben zyhetvaa hunnen pligt geacht, ulieden deswegens te dienen van rapport; te weten, dat de burger Rees/en, als lid van de comrnisfie van gemelden ambachte, communiceerde, het voorgevallene in de zaken van Rhynland, federt de maand April 1795, tot 25 April 1796, door Ingelanden van Rhynland, op het Rhynlandfche huis, te Leyden, gehouden; alsmede van de correspondentie, federt deswegens door de commisfie gehad, beftaande in de eerste plaats, over een verzoek, door den burger C. Brunings, infpecteur generaal, en directeur der waterwerken van Rhynlands huis Zwanenburg, op halfwegen Amfterdam en Haarlem, behelzende dit verzoek in fubitantie, dat hy C. Brunings, zo om zyne klimmende jaren, als andere gealleguëerde redenen, niet konde treden in de bepaling, by zyne inftructie gemaakt, om, namentlyk, een' jongeling als aankwekcling in de kunde der waterwerken aan te brengen; maar dat hy integendeel aanbood hiertoe een' te em■ployeren zeker, doch ongenoemd, jong behuwd' man, welke reeds eene vry aanmerkelyke kunde van de waterwerken , en wel fpeciaal van die van Rhynland, had verkregen, en hierin verder door hem Brunings zoude worden onderwezen, mits aan den bedoelden perfoon, als adjund van hem Brunings, wierd geaccordeerd een jarelyks falaris van ƒ iöoq:—, te betalen de helft, zynde/ 3oo: —, uit het tractement van gemelden Brunings, en de overige ƒ800:— uit Rhynlands kasfa, met verdere byvoeging, dat, ingevalle deze propofitie niet mogt worden geaccepteerd, hy Brunings verzocht van dezen post te mogen worden ontflagen.

Over welke propofitie vele discusfiën zyn voorgevallen op de vergadering van Rhynland, en waarover men den 23 dezer eene nadere bepaling zoude maken.

In de tweede plaats bevatte het meergemelde rapport, dat door de vigilantie der commisfie van den ambachte van Sloten, enz., was uitgewerkt, dat men vervolgens uit ons district op Rhynlands vergadering zoude kunnen zenden 8 kiezers, öf ftemmende leden , overënkomstig de morgen tallen.

En