Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 )

■ Is gelezen request van de burgers Daniël Cromme'lin ev Z'oonen, als correspondenten van het Amerikaanfche brikfchip Peri/ylvamèn, gevoerd wordende door kapitein P. IV.Mudcy; verzoekende, per rnisfive, om de op de geannexeerde lyst gemelde pasfagiers met gemelde brik te mogen doen vervoeren:

In handen van het committé van waakzaamheid, ten einde ter uitvoer te bréngen.

Is gelezen eene voordragt van kerkméesterén van de nieuwe Wale. kerk, verzoekende eene fubfidie van ƒ4500: — , ter betaling van verfcheiden leverantiën en arbeidsloonen:

In handen van. de commisfie tot onderzoek naar den ftaat der kerken, om confideratiën en advies.

Is gelezen rnisfive vatt dc municipaliteit van Burgerdam, in dato 11 dezer, verzoekende fchipper Meyndeft Volkerts te gelasten, om voortaan geen buitenvrachten meer aan te nemen; zo als gemelde municipaliteit haren fchipper Jan Volkerts reeds gelast heefc, opdat het veer, op zyn'tyd, door voornoemde fchippers kunnen waargenomen en geen pasfagiers te leur gefteld worden:

In handen van het committé van algemeen welzyn, om het noodige te verrichten.

Is gelezen bericht van het collegium medicwn, en collegium c'iirurgicum, op het in derzelver handen gefteld request van overlieden van het chirurgyns gild, betreffende dc lysten der medicamenten en inftrumenten v<w de heelmeesters, ter koopvaardy en visfchery varende ;

In handen van de committés van algemeen welzyn en van koophandel en zeevaart, om confideratiën en advies.

Is gelezen addres van het committé van koophandel en zeevaart,/op het request van den burger Do min ito -V. stuk. Hh Con-

/

Sluiten