is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 )

betaling van dezelve zal doen opmaken, en aan de daartoe, door deze Vergadering, gcauthorifeerden, onder de daarby gemelde bepaling, doen afgeven:

In banden van de burgers Méynet en De Clercq, om te ftrekken tot derzelver informatie en naricht.

De Vergadering is geëindigd, des nimiddags, ten half twee uren, en geadjourneerd tot morgen, vóórmiddag, ten elf uren.

VERGADERING,

Vrydag, 5 Augustus, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

Voorzitter: c. van blyenburgh.

Is gelezen request van den burger Anthony TFarin, verzoekende gunstige brieven van voorfchryving aan de Nationale Vergadering, vertegenwoordigende het Volk van Nederland, ter bekoming van eene behoorelyk paspoort, voor circa drie maanden, naar Hamburg en elders:

Na deliberatie, goedgevonden, den vertooner zyn verzoek toe te ftaan, mits dezelve, naar waarheid, verklare voldaan te hebben aan de geforceerde geldheffingen, en cautie ftelle voor het prompt voldoen der laatstgeiirresteerde; zullende zulks alsdan in den brief van voorfchryving gemeld worden.

Is gelezen rnisfive van de commisfie van adminiftratie der Franfche troepen in de republiek, in dato 4 Augustus, berichtende dat één van derzelver leden zich, op aanftaanden Maandag, alhier zal bevinden, om een en ander te regelen:

In handen van de burgers A. Baart en P. de Clercq Junior, om het noodige te verrichten.