is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 451 )

Is gelezen het volgend advies en de confideratiën van de burgers Van Blyenburgh, Drost, Van Barncveld, De Marre, Kooy, en Beerenbroek, rakende het aanleggen van brandfpuiten in ftads grachten:

VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

aan den raad der gemeente van amsterdam.

medeburgers!

Uwe gecommitteerden tot verbetering van de brandkeuren, u zullende dienen van confideratiën en advies, op zekere ftukken, den 19 en 10 July refpeétivelyk ingeleverd, tenderende het eerste ftuk fpecialyk tot het aanleggen van brandlpuiten, in dezer ftads grachten; en het tweede, verfcheiden voorgeflagen verbeteringen ; hebben het genoegen, u te rapporteren, over het eerste ftuk in het algemeen:

Dat, hpe welmeenend de pooging en het oogmerk van den onbekenden inleveraar van dit ftuk ook zy, het eene nuttelooze, en daarby zeer kostbare onderneming, zyn zoude, om aan den inhoud van deze voordragt te voldoen.

Dat, om zo vele nieuwe brandfpuiten aan te leggen, als boven de tegenwoordige noch zouden worden gerequireerd, verfcheiden jaren tot de voltooijing van den arbeid, om dezelve te vervaardigen , zoude verëifchen.

Dan, om meer byzonder acht te geven op de verfchillende gedeelten dezer voordragt, moeten uwe gecommitteerden remarqueren, dat een brandfpuit, welke per as te vervoeren is, van veel meer nut kan zyn dan die, welke per fchuit vervoerd moet worden; ten eerste, om de vaardigheid in het vervoeren zelve; en ten anderen, om de gereedheid, waarmede men op binnenplaatfen, in tuinen, enz. zulke per as vervoerde brandlpuiten kan plaatfen.

Dat confufie, drift,enz., even zo wel zal voorvallen by den brand, met fpuiten, welke op fchuiten, als die , welke per as vervoerd worden; want dat de tóeLil a vloed