is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 453 )

ririg, binnen de bezetting mogen gelaten worden, opdat de al te groote toevloed niet meerder verwarringen dan nut te weeg brenge.

Uwe gecommitteerden moeten den P«.aad rapporteren, dat de beide eerste artikelen reeds, by de jongde ampliatie op de brandkeuren, zyn vervuld; dat het 3de artikel van te weinig nut zal kunnen zyn, zodra, (gelyk reeds werkelyk gefchied) de brandfpuiten behoorelyk van de noodige manfchappen zyn vervuld, en waartoe in deze ftad eene genoegzame gelegenheid is, terwyl het zeer moeijelyk zoude zyn, om de jongelingen uit de verfchillende»weeshuizen, tot de verfcheiden brandfpuiten behoorelyk te verdeelen, en dit emplooi dezer jongelingen in deze godshuizen nieuwe derangemenren veroorzaken zoude; en, dat het vierde point door uwe gecommitteerden niet word aangezien als een bezwaar van dien aart, dat eenige verwarring zoude veroorzaken, te meer niet, daar alle officieren by den brand binnen de bezetting tegenwoordig, volgens de ampliatie, ftaan onder de onmiddelyke orders van den ïieutenan-colonel of officier du jour.

Om alle welke redenen uwe gecommitteerden van oordeel zyn, om in de voordragt van den onbekenden inleveraar van het eerfte ftuk /hoe. welmeenend, niet te moeten treden; en in dat van de vier onderteekenaars, in zo verre by de ampliatie aan hunne voordragt niet reeds is voldaan, geen genoegzaam voordeel voor de directie der brandfpuit meenen te vinden, en dus ook dit te wyzen van de hand.

Onderwerpende echter deze hunne confideratiën aan uw wyzer oordeel.

Heil en broederfchap!

gerhard van blyenburgh; h. drost;

w. van barneveld; m. kooy;

a. a. beerenbroek; e. de marre.

Lil 3

Na