Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 519 )

der thans aanwezig zynde, of noch opgericht zullende worden, hospitalen dezer landen:

In handen van de burgers Van Barneveld en Dommer, om advies.

Is in deliberatie gebragt het ftuk dat aan de orde van den dag, voor heden avond, gefteld was, namentlylc het voorftel der overlieden van het chirurgyns gild rakende de aanftelling van eenen praleStor in de fcheepsgeneeskunde, en de confideratiën en het advies van het committé van koophandel en zeevaart, deswegens uitgebragt: &

Na deliberatie, goedgevonden, het verzoek van gemelde overlieden, als boven gemeld gedaan, te wyzen van de hand,

De burger Baartmans levert, op last der commisfie tot de geforceerde geldheffing van de provifionele Repreientanten van het Volk van Holland, in dato lY July 1795, eene concept-nota voor commisfarisfen', alsmede eene concept-aöe van aanftelling, in, zynde beiden van den volgenden inhoud:

NOTA voor COMMISSARISSEN.

In ieder wyk aangefteld zynde vyf commisfarisfen', zullen dezelve, immers drie van hen, by afwisfeling yan elkander, ter beftemder plaatfe moeten vaceren" dagelyks in elke week, van Maandag tot Vrydag ingefloten, des vóórmiddags, van negen tot één uren, te beginnen des Maandags, na de afgifte hunner acte van aanftelling.

Hen word ook vrygelaten, om, zulks conveniërende ter plaatfe aan hen toegewezen, op dezelve dagen te vaceren des namiddags, van vyf tot zeven uren.

Zy zullen de biljetten van oproeping twee dagen te yoren moeten doen rondbrengen, door een'of anderburger yan de wyk, en daarmede continueren totdat de gantiche wyk afgeloopen is.

Aan

Sluiten