Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tyd van het prefidium van den burger Gerhard van Blyenburgh ten einde zynde, is tot Vice-prefident verkozen de burger A. Calknburg Baartmans; waarop de burger Van Blyenburgh, met eene gepaste aanfpraak, zynen post als Voorzitter heeft nedergelegd, wordende in dènzelVeh, met eene gepaste aanfpraak, door den burger Hermdnus Drost vervangen.

De Vergadering is geëindigd des avonds, ten half êlf uren, en geadjourneerd tot morgen, vóórmiddag, ten elf uren.

vergadering^

Donderdag, i8 Augustus, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche yryheidi

Vóórmiddag, ten elf uren.

Voorzitter: Ir. drost.

De burger Pieter de Clercq. Junior, in wiens handen, met en benevens den burger A. Baart, welke zich thans niet binnen deze ftad bevind, zyn gefteld. gewerden de nota's der betalingen welke door het comp-toir van inkwartiering en expeditie, ten behoeve vanhet Fransch' guarnizoen, gedaan zyn; mitsgaders eene daarby gevoegde memorie van hetzelve comptoir, wegens het vernieuwen, ampliëren, en veranderen van het contract, deswegen met het committé van adminiftratie der Franfche troupen aangegaan, heeft ter Vergadering gedaan eene voordragt: (zie dezelve in de bylage tot het Dagblad dezer Vergadering.)

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden:

1. De nota's der gedane betalingen, by het eerste point der voordragt gemeld» volkomen goed te keuren; —

a. Het project-contract, by het tweede point der voordragt omfchreven, goed te keuren, ea de bur. V» stuk, Vvv gers

Sluiten