Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*» >

gers Baart en De Clercqrtc authoriferen, om hetzelve, met den burger Zeegers, als gecommitteerde van wegens het gemelde committé, aan te gaan en te teltenen; —

_ % Het derde point, betreffende het foulaas of gerief voor de hooge officieren, aan te nemen voor notificatie; —

4. De rnisfive, betreffende de ordonnantie, by het. vierde point gemeld, en waarvan door de commisfie een concept is overgelegd, goed te keuren en af te zenden; —

5. Het vyfde point der voordragt, betrekkelyk de verhooging der traktementen van de vier commiefen van het comptoir van inkwartiering en expeditie, in advies te houden tot in eene algemeene Vergadering.

En zal extract, dezer refolutiën uit de notulen dezef Vergadering, aan de voorzegde commisfie, tot derzelver informatie, gegeven worden.

Is gelezen eene voordragt van het committé van koophandel en zeevaart, dienende, vooreerst, ten geleide van de inftructie voor den directeur van de ftads gevangenisfen, waaromtrent het committé verzocht geïnformeerd te worden, of van den burger E. LynJTager Junior, den eed op dezelfde inftruétie, zo als die ligt, moet worden afgenomen, dan of zulks uitgefteld moet worden totdat in denzelven de noodige veranderingen gemaakt mogten zyn ; en inhoudende, ten tweede, een voorftel, om de weduwe Viruly, tot primoNovember aanftaande, uitftel ter verhuizing te geven s

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevondenz

1. De gemelde inftructie te ftellen in handen van den Procureur der Gemeente, om confideratiën en advies; —

2. Het committé van koophandel en zeevaart te verzoeken, om het afnemen van den eed, van den burger

-3 • ■ • E. L»yn'

Sluiten