Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 )

E. Lynjlager Junior, op te fcborten, totdat de Raad, wegens die inftructie, finaal zal hebben befloten; *m •

3. Aan de wed. J. Viruly, tot primo November aanjftaande, uitftel van verhuizing te geven, van welken tyd af, en niet eerder, de functie van den burger Lyn/Jager zal ingaan.

En zal extract dezes worden gegeven aan het committé van koophandel en zeevaart, aan den Procureur der Gemeente, aan den burger E. Lynjlager Junior, en aan de wed. Viruly, om, zo veel ieder aangaat, te ftrekken tot informatie en naricht.

Is ter Vergadering verfchenen de burger D. TV. Engert, commisfaris van het comptoir van inkwartiering en expeditie, en heeft ingeleverd een addres, inhoudende eene kennisgeving, dat hy,om de redenen daarby aangevoerd, van voornemen is, om, met het einde van de maand September aanftaande, denzelven post neder te leggen, met aanbieding, om, van tyd tot tyd, de noodige informatiën te willen geven:

Waarop de Voorzitter geantwoord heeft, dat hy hoopte dat de burger Engert wel van dit voornemen zoude willen afzien; alzo deze Vergadering de grootfte redenen van tevredenheid over zyne naauwkeurige en belangelooze werkzaamheden had, en wyders, dat hy Voorzitter hetzelve addres aan de Vergadering zoude voordragen.

Is gelezen addres van den burger Pieter Craandyk, insgelyks commisfaris van het comptoir van inkwartiering en expeditie, verzoekende in die qualiteit te worden ontflagen.

Waarop gerefolveerd is, hetzelve addres, voor alsnoch, te houden in advies.

Is gelezen het gunstig rapport van het committé van juftitie, op het in het Dagblad der Vergadering van den 16 Aug. 1. 1. gemelde request van den burger

J. MUich:

Vvv a Waar-

Sluiten