Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5^6 )

In handen van het committé van algemeen welzvn, en van de thefaurieren ordinaris dezer ftad, om confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des namiddags, ten halt twee uren, en geadjourneerd tot morgen, vóórmiddag, ten elf uren.

VERGADERING,

Vrydag, 19 Augustus, 1796. ■ Het tweede jaar der Bataaffche vryheid. Vóórmiddag, ten elf uren. Voorzitter: h. drost.

Is in de Vergadering verfchenen de burger Clercq, chirurgyn, en heeft het addres overgeleverd, in het Dagblad der Vergadering van Dingsdag den 16 1. ï. omfchreven; welk addres door den Voorzitter, ter deliberatie, is overgenomen.

De burger Tpelaar, in de Vergadering verfchenen zynde, heeft een request ingeleverd, ten einde met zekeren vacanten post in de waag begunstigd te worden; welke request mede, ter deliberatie, is overgenomen. B

Is gelezen request van Ary Glas, verzoekende, om redenen dat hy, in den jare 1788, alhier, op eene valfche befchuldiging, zoude zyn gegeesfeld en geconfineerd, met den vacanten post van pasfagiemeester aan de nieuwe ftads herberg, ofwel met eenig ander ampt of benehcie, begunstigd te mogen worden:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, dit request te ftellen in handen van den Procureur der Gemeente, om te dienen van bericht.

Is gel-zen request van den burger Pieter Hcuper-

man ,

Sluiten