Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedane loting, zal worden geformeerd, en mede op aanftaanden Woensdag ter Vergadering ingeleverd, door het committé van algemeen welzyn, eene nominatie van drie perfonen, wegens de vacature van de kerkmeestersplaats van de Nieuwe kerk; door dat van koophandel en zeevaart, eene dergel'yke nominatie wegens de Wester kerk; door het committé van finantiën, eene dergelyke nominatie ten opzigte van de oudezyds kapél; en door dat van waakzaamheid ten opzigte van de Noorder kerk; ten einde uit dezelve nominatiën, insgelyksten tyde voormeld, de verkiezing tot de voormelde vier kerkmeestersplaatfen zal kunnen worden gedaan:

En zal extract dezes aan ieder der vier committé^ worden gegeven.

De burgers D. van Hinloopen, A. R. Jolles,, I. Atting, em J. Heemkerk, in wier handen gelteld zyn geworden het rapport, met de daartoe betrekkelyke (lukken van de commisfie tot onderzoek naar den ftaat der kerken, beftaan hebbende in de burgers J. cPAmour* C. Cruys, H. Hoogewal, A7. van der Biet, B. Meerkamp, en Ë. C. Bondt, hebben ter Vergadering uitgebragt het volgend rapport:

VR.THEID, GELTKHE1D, BROEDERSCHAP.

AAN DEN RAAD DER GEMEENTE VAN AMSTERDAM.

De ondergeteekenden, door deze uwe Vergadering gelast, om te dienen van confideratiën en advies, wegens het uitgebragt rapport, en de daarby behoorende' Hukken van uwe commisfie, bellaande in de burgers J. D'Amour, C. Cruys, H. Hoogewal, N. van der Biet, B. Meerkamp, en È. C. Bondt, door u gedecerneerd, om naar te gaan en onderzoek te doen naar den tege-nmordigen ftaat der kerken, vinden zich verpligt, vooraf te declareren: in het voorn, rapport, en de daarby behoorende (lukken van opgemelde commisfie, bevonden

Sluiten