is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 )

notificatie aan te nemen, en wyders de daarby overgezonden exemplaren te ftellen in handen van het com•.nitté van finantiën, om 'er in tyd en wylen gebruik van te maken.'

Is gelezen request van de burgers Bcrnarau's Meyer m Jan Hendrik Soomer, als adminiftrateurs van de fideï-comniisl'aiiv erfportie, by het request gemeld, verzoekende qualificarie tot verkoop eener obligatie, ter voldoening aan de geldheffing van 30 Juny en 10 Augustus 1. li» onder de bepaalde mits ;

In handen van het committé van juftitie, om confideratiën en advies.

" Is gelezen bericht van dc regenten van het aalmoesfeniers weeshuis dezer ftad, op het request van Gerrit va» Ham, om de redenen daarby vermeld, verzoekende dat de gemelde regenten mogten worden gequahficeerd om het kind, genoemd Gefina Schouten, in derzelver godshuis ter alimentatie in te nemen, of dat deze Vergadering daaromtrent zodanige andere voorzie-r ning gelieve te doen, als dezelve zou vermeeneri te beknoren.

?,Ta deliberatie, is, overeenkomstig hetzelve bericht, goedgevonden, dat op het ifte lid van hetzelve verzOcfc-geeu dispofitie kan vallen; edoch, wat hetade lid betreft, de regenten van het burger-weeshuis dezer ftad-te qualificeren om het gemelde kind, als zynde eene geboren poorteresfe, en dochter van een' geboren •nourter dezer .ftede, in hun huis te nemen, en, even gètVk de overige poorters kinderen, in hetzelve op te voeden.

Op het ter 'Vergadering voorgedragen^, is goedge, vonden en befioten, om, tot wegneming van allen twyfel, by dezen te verklaren, dat de' boeten, welke by de, op den 16 dezer, gearresteerde ordonnantie op de""roote beurs dezer ftad geappliceerd zyn, ten be. hoeve van de aalmoesfeniers armen dezer ftad, verltaan moiien worden te vervallen ten behoeve van het aal*^ ' ■ ' ° moes-