is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 451 5

?;eert, kan wonen in het huis by de kerk, daartoe gechikt, 't welk anders voor f 175: — kan verhuurd worden.

Ten derden: geniet de doodgraver in het jaar ioö pond kaarsfen, fchoon 'er geen avondlyken zyn; en zo 'et die al zyn, ontfangt hy de kaarsfen noch van de kerk.

Uwe commisfie heeft zich naar het een en ander naauwkeurig geïnformeerd,en bevonden, dat de werkzaamheden van dit ampt niets beteekenen, en dat,wanneer aan den koster van die kerk, de waarneming van deze plaats, wierde opgedragen, voor een fomma van ƒ aoo: — in 't jaar, dit ampt geheel zoude kunnen worden gemortificeerd, en al wederom een aanzienelyke fomma zoude uitgewonnen wörden; mids de koster, by eene nadere inftructie, verpligt worde, de inkomsten aan de ftad te verantwoorden, en af te geven; terwyl kerkmeesteren de huurpenningen van het huis, anders voor den doodgraver gefchikt, ten voordeele der ftad zullen moeten verantwoorden.

Waarmede de ondergeteekenden meenen aan uwlieder intentie voldaan te hebben, terwyl zy het een en ander aan uwlieder wysheid overlaten.

Heil en broederfchap!

GERHARD VAN BLEYENBURGH. JAN PIKTERSSE. "i WILLEM VAN DER VUURST.

JOH. BERN. KLAD. HEND. ZIELKENS. NICOLAS DOMMER. JACOBUS KAPPELHOF.

_Amfterdam, den 30 November, 1796.

^ Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, zich met hetzelve rapport te verëenigen, en dienvolgens :

1. Het ampt van gravenmaker van de Noprder kerk en kerkhof te mortificeren; —

LH % 2.Den