is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45» )

s. Den koster van de Noorder kerk, in der tyd, te qualificeren, om de werkzaamheden, aan den voormelden post verknogt zynde, van nu voortaan waar te nemen, voor een jarelyksch douceur van twee honderd guldens, onder verpligting van de inkomften, welke die post oplevert, naauwkeurig in te vorderen, daarvan exact boek te houden, en dezelven, telken vierendeel jaars, aan de thefaurieren ordinaris dezer ftad, te verrekenen en uit te keeren; —

3. Dat, ten dien einde, voor denzelven koster zal worden gearresteerd eene inftructie, welke door de eommisfie tot regeling der ampten zal worden geformeerd, en aan deze Vergadering, ter goedkeuring, voorgedragen; —

4. Dat het huis, gelegen aan de Noorder kerk , hetwelk bevorens ten gebruike van den gravenmaker is gefchikt geweest, door gemelde kerkmeesteren, op de meest voordeelige wyze, ten behoeve van de ftad, zal worden verhuurd, en dat de huurpenningen, door dezelve kerkmeesteren, ten voordeele van de ftad, verantwoord zullen worden:

En zal extract dezer refolutie, uit de notulen, worden gezonden aan de thefaurieren ordinaris dezer ftad, aan de commisfie ter regeling der ampten, aan de kerkmeesterenvan de Noorder kerk,aan den burgerSimons, als koster van dezelve kerk, en aan den boekhouder Elzevier, refpectivelyk tot informatie en naricht.

Op het ter Vergadering voorgedragene, is goedgevonden, ten opzigte van de burgers JoHannts Heiming en Mathys de Graaf, die, fchoon zynde adfiflxnten bierdragers, aan deze Vergadering als adfiftenten turfdragers zyn opgegeven, en, opdien grond, op laatstleden Woensdag, benoemd zyn tot effeétive turfdragers, dezelve benoeming in te trekken, en hen, in plaats van dien, aan te ftellen tot effeétive bierdragers. En is wyders befloten, by loting, te bepalen welke twee van de vier committés', ieder eene bierdragersplaats, in ruiling van de wederom vacant geworden twee turf-

dia-